Prowadzenie działalności gospodarczej

Niezależnie od formy prawnej działalności gospodarczej, pomogę przy jej prowadzeniu. Oferowane usługi prawne dla Przedsiębiorcy to m. in.:

 • windykacja należności (wezwanie do zapłaty oraz  dochodzenie należności w postępowaniu sądowym),
 • egzekucja należności (wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, prowadzenie egzekucji, skarga na czynności komornika),
 • analiza i opiniowanie projektów umów,
 • przygotowywanie umów handlowych i pracowniczych, w tym opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy i reprezentacja przed sądem pracy,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstwa – statuty, regulaminy etc.
 • prowadzenie negocjacji i mediacji z kontrahentami,
 • reprezentowanie przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej (w tym przygotowywanie projektów ogłoszeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umów),
 • doradztwo na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, jak również pomoc przy realizacji zamówień,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,

Dodatkowo zajmę się prowadzeniem szkoleń dla pracowników w kwestiach dotyczących aspektów prawnych i obowiązujących przepisów prawa.

Scroll to top