RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Cele i podstawa przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu konsultacji prawnych, na podstawie Państwa zgody.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych oraz podmioty przetwarzające

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi doradcze, a także podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

 

Pełną politykę ochrony danych znajdziesz tutaj

 

Scroll to top